طی مراسمی از سوی اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی استان در محل مجتمع مس سرچشمه از واحد ایمنی شرکت مدیریت تولید برق کرمان تقدیر به عمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, December 26, 2011
چکیده: 

در اين مراسم که با حضور مسئولان و کارشناسانان ایمنی شرکتها و مجموعه های صنعتی برگزار گردید از تلاش واحد ايمني شرکت مدیریت تولید برق کرمان به واسطه ی  پيشبرد و نهادينه سازي فرهنگ ايمني محيط كار تشكر و قدرداني شد بعضي از اقدامات انجام شده توسط اين واحد در راستاي نائل آمدن به اين مهم عبارتند از :

 
 
طی مراسمی از سوی اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی استان در محل مجتمع مس سرچشمه از واحد ایمنی شرکت مدیریت تولید برق کرمان تقدیر به عمل آمد.
در اين مراسم که با حضور مسئولان و کارشناسانان ایمنی شرکتها و مجموعه های صنعتی برگزار گردید از تلاش واحد ايمني شرکت مدیریت تولید برق کرمان به واسطه ی  پيشبرد و نهادينه سازي فرهنگ ايمني محيط كار تشكر و قدرداني شد بعضي از اقدامات انجام شده توسط اين واحد در راستاي نائل آمدن به اين مهم عبارتند از :
1- برگزاري مانورهاي مختلف
2- نظارت بر ايمني سايت باتوجه به چك ليست ها و گزارش هاي مختلف
3- انجام معاينات دوره اي
4- اندازه گيري پارامترهاي موثر برسلامت و ايمني پرسنل
5- تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار
6- نصب علائم ايمني و هشدار دهنده
7- نظارت بر ايمني طرحهاي بهسازي و توسعه نيروگاه
8- حفاظ گذاري قسمت هاي خطرناك
9- تهيه اطلاعات ايمني مواد شيميايي مورد مصرف نيروگاه (  MSDS )
10- شركت در جلسات صبحگاهي پرميت
 
مانيتورينگ كردن باطري شارژرها
با توجه به معيوب بودن رله هاي دشارژ باطري در باطري شارژر واحدهای گازی و همچنين عدم امكان مانيتورينگ وضعيت جريان باطری موجب گرديد از توان شركت پارس نيرو مدار در جهت رفع عيب استفاده شود . در اين راستا دستگاهي طراحي گرديد كه به كمك آن مي توان ميزان وضعيت جريان باطري در ارتباط با شارژ يا دشارژ يا در حال شارژر یا دشارژ را در سه وضعيت مشاهده نمود . لازم به ذکر است که پس از این فرآیند وضعيت باطريها از روي درب دستگاه،  Displayدستگاه و همچنين با اتصال به DCS برروي مانيتورهاي اتاق فرمان قابل مشاهده است .