آزمون ارتقاء بخش شغلي پرسنل شركت مديريت توليد برق كرمان

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, December 11, 2011
چکیده: 

آزمون ارتقاء بخش شغلي پرسنل شركت مديريت توليد برق كرمان با همکاری دانشكده صنعت آب و برق كرمان برگزار گرديد . در این آزمون تعداد 24 نفر از همكاران جهت تصدي پستهاي كارشناسي و به تفكيك رشته هاي شغلي به شرح جدول ذيل به رقابت پرداختند.

آزمون ارتقاء بخش شغلي پرسنل شركت مديريت توليد برق كرمان با همکاری دانشكده صنعت آب و برق كرمان برگزار گرديد . در این آزمون تعداد 24 نفر از همكاران جهت تصدي پستهاي كارشناسي و به تفكيك رشته هاي شغلي به شرح جدول ذيل به رقابت پرداختند. رديف رشته شغلي تعداد ( نفر) 1 كارشناس بهره برداري 17 2 كارشناس تعميرات 4 3 كارشناس فني و مهندسي 2 4 كارشناس اداري و مالي 1 جمع 24