آمادگی جسمانی


 

 
درخشش تیم آمادگی جسمانی نیروگاه کرمان (98/05/20)

 مسابقات آمادگی جسمانی کارگران استان کرمان بر اساس آیتم های اعلام شده در دستورالعمل انجمن همگانی فدراسیون ورزش کارگری برگزار گردید که نتایج زیر برای تیم نیروگاه کرمان با مربیگری محسن کدخدایی بدست آمد:
Amadegi98
رده سنی اول:
مقام اول، مسعود پیرمرادلو
رده سنی دوم:
مقام دوم ،  سجاد کمالی فرد
رده سنی سوم:
مقام اول ،  رسول عسکرپور
مقام دوم ، پژمان میراحمدی
رده سنی چهارم: