اصلاح تجهيزات تصفيه خانه ي فاضلاب نيروگاه كرمان

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

بخشي از تجهيزات تصفيه خانه ي فاضلاب نيروگاه كرمان با توجه به استفاده ي چند ساله از آن ها كه نياز به اصلاح داشتند اصلاح و تعويض شدند از جمله مخزن 6000ليتري و مسيرهاي آن همچنين كانال هاي اطراف تصفيه خانه، تعويض واصلاح گرديدند و سيستم كلرزني آن نيز در دست اقدام مي باشد.