بازديد دوره اي بويلر كمكي بخش گاز نيروگاه كرمان انجام شد

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

بويلر كمكي بخش گاز نيروگاه كرمان نيروگاه كرمان كه در فصل تابستان از مدار خارج گرديده بود توسط پرسنل بخش بويلر و تعميرات، مورد بازديد دوره اي قرار گرفت تا پس از راه اندازي دوباره ي اين بويلر، گرمايش مورد نياز مخازن سوخت و مسير گازوييل واحد هاي گازي به نحو مطلوبي انجام پذيرد.