سقف آزمايشگاه بخش شيمي نيروگاه كرمان اصلاح گرديد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

با توجّه به اين كه آزمايشگاه شيمي به دليل انجام آزمايشات خاص از جمله آزمايش سيليس نمونه ي آب بويلر بايدشرايط استاندارد ويژه اي داشته و با در نظر گرفتن وضعيت آب وهوايي استان كرمان و وزش بادهاي فصلي و ايجاد گرد و غبار زياد نسبت به محيط بيرون ايزوله باشد

بهينه سازي سقف اين آزمايشگاه كه در زمان ساخت به آن توجه نشده بود در دستور كار قرار گرفته و اجرا گرديد.