رابطين خبري واحدهاي مختلف نيروگاه كرمان معرفي شدند.

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, March 9, 2014
چکیده: 

با توجه به ضرورت گسترش امر اطلاع رساني موثر و ايجاد تعامل بيش از پيش در لايه هاي مختلف سازماني و همچنين بهره گيري از نيروهاي متخصص در حوزه ي فعاليت هاي روابط عمومي به خصوص تقويت بُعد خبري اين واحد و انعكاس مطلوب عمل كرد

بخش هاي مختلف نيروگاه كرمان در مطبوعات و رسانه هاي خبري « هسته ي اطلاع رساني»اين نيروگاه تشكيل گرديد :  حوزه مديريت نيروگاه: امور بهره برداري(خانم مينا  توكلي) امور شيمي( آقاي مسعود رضايي) حوزه ي معاونت تعميرات و نگهداري: آقاي محمد عبدالرحيمي/حوزه ي معاونت امور مهندسي و برنامه ريزي : آقاي محمد علي ميرزايي/ حوزه ي مديريت منابع انساني:خانم سپيده محمدي افشار حوزه ي مديريت مالي و پشتيباني: آقاي هادي ايلاقي/  حوزه ي مديريت حراست:آقاي محمد فرامرزي /كميته ي ورزش :  امور آقايان (آقاي مهدي پورغربا) امور بانوان (خانم مينا مثنوي پور)پايگاه مقاوت بسيج :  آقاي مهدي پورغربا/ امور بانوان:خانم زهرا احمدي