خون، نعمت خداوندي است كه از چشمه سار شريان‏هاي خدادادي جاري شده و تنها زماني ارزش حياتي آن قابل درك است كه كمبود آن در بدن احساس گردد.... ادامه

نرم افزار جامع مديريت و آناليز اطلاعات نيروگاه توسط معاونت مهندسي و برنامه ريزي راه اندازي گرديد .

بي سيم يكي از وسايل ارتباطي مهم در نيروگاه براي تبادل پيام بين پرسنل بهره برداري اتاق فرمان ، سايت و آتش نشاني و ... مي باشد تا در هر... ادامه

به همت امور بانوان نيروگاه كرمان دختران خانواده هاي شركت مديريت توليد برق كرمان دور هم آمدند و با محل كار والدين خود آشنا شدند.

ميزان توليد واحدهاي گازي و بخار نيروگاه كرمان از ابتداي راه اندازي (تير ماه 1380) تا پايان مهر ماه 1392 بالغ بر 75263016 مگاوات ساعت... ادامه

بخشي از تجهيزات تصفيه خانه ي فاضلاب نيروگاه كرمان با توجه به استفاده ي چند ساله از آن ها كه نياز به اصلاح داشتند اصلاح و تعويض شدند از... ادامه

صفحات